قیمت خطوط

خطوط اختصاصی

خط اختصاصی پیامک چیست؟

خطوط پیامکی همان شماره هایی هستند که هنگام دریافت انواع مختلف پیامک بر روی گوشی های خود مشاهده میکنید و از آن ها برای ارسال پیامک های انبوه و یا پیامک هایی مبنی بر اطلاع رسانی استفاده می شود. در واقع همانطور که برای تلفن همراه اپراتورهای متفاوتی مثل همراه اول و ایرانسل وجود دارد، انواع مختلفی از خطوط پیامکی مثل 1000 ،2000 ،3000 ،5000 وجود دارند که در مواردی با یکدیگر متفاوت می باشند. از جمله ی این موارد میتوان به نوع اپراتور ارائه دهنده، سرعت ارسال پیامک، دریافت گزارش ارسال پیام، عودت هزینه های مربوط به پیامک های ناموفق، نحوه ارائه خطوط اختصاصی پیامک، نوع سیاست کاری خطوط پیامکی و . . .اشاره کرد.

خطوط 1000

تعداد ارقامقیمت غیر درخواستی (تومان)قیمت درخواستی (تومان)
14 رقم3800075000
13 رقم5000098000
12 رقم119000260000
11رقم171000360000
10رقم741000766000
9رقم585000130000
8رقم25000004720000

خطوط 2000

تعداد ارقامقیمت (تومان)
12 رقم180000
11 رقم220000
10 رقم360000
9 رقم656000
رقم 81210000

خطوط 3000

تعداد ارقامقیمت (تومان)
14 رقم15000
12 رقم70000
10 رقم80000

خطوط 50001

تعداد ارقامقیمت (تومان)
15 رقم170
14 رقم300
13 رقم25000
12 رقم45000
11 رقم55000
10 رقم90000
9 رقم120000

خطوط 50002

تعداد ارقامقیمت (تومان)
14 رقم300
13 رقم20000
12 رقم35000
11 رقم53000
10 رقم85000
9 رقم120000

خطوط 50004

تعداد ارقامقیمت (تومان)
14 رقم300
13 رقم23000
12 رقم50000
11 رقم85000
10 رقم280000
9 رقم430000

خطوط 50005

تعداد ارقامقیمت (تومان)
14 رقم300
13 رقم23000
12 رقم40000
11 رقم60000
10 رقم85000
9 رقم120000

خطوط 50009

تعداد ارقامقیمت (تومان)
14 رقم3000

خطوط ثابت

تعداد ارقامقیمت (تومان)
14 رقم20000
فهرست